پوششهای ترافيکی :

رنگهای ترافيکی به منظور مشخص نمودن حريم حرکت خودروها در محورهای برون شهری و درون شــــهری و هـــمچنين هـدايت صحيح ترافيک و زيــبايی محورها بر ســطوح آســفالتی و يا بتـونی اجـــرا   می شوند .

انواع پوششهای ترافيکی را می توان به دو دسته عمده سرد و گرم تقسيم بندی نمود .

رنگهای سرد خود شامل رنگهای تک جزئی هوا خشک و دو جزئی می باشند.

رنگــــهای ســـــرد تک جـــــزئی نيز خود از انــواع گونــاگونی تشـکـيل می شوندکه از عـــمده ترين آنـــها می توان به اکریليـک های ترموپلاسـت و الکيدهای کلرو کائوچو نام برد.

 

رنگهای اکريليک ترموپلاستيک سرد :

ايــن گروه از رنگــهای ترافيــکی بدليل برخـورداری از مشخصات کيـــفی عالی شـــيميايی و فيـــزيکی و اجرای آسان، بيشترين مصرف رنگهای ترافيکی را شامل می شوند.اکریليک‌‌های ترموپــلاست بــه دو صورت محلول در آب و حلالهای آلی توليد می گردند.

با توجــه به شـــرايط آب و هـــوايی ايــران مــصرف اينــــگونه از رنگـــهای ترافيک بسـيار بالا مـی باشد به طـوری که بيش از 60% محـصولات توليدی شرکت راهان پوشش نيز با نام تجاری  Rahan Cryl (I) از اين نوع می باشد.


رنگ های ترافیکی مخصوص سطوح پروازی (فرودگاهی) :

مشخصات فنی رنگ های فرودگاهی شرکت راهان پوشش بر اساس تنوع کیفی سطوح پروازی فرودگاه های کشور فرموله شده اند. این گروه از رنگ های ترافیکی با توجه به نوع هسته آسفالتی و یا بتن به در دسته عمده تقسیم بندی می شوند. شرکت راهان پوشش نیز با توجه به تجربه تولید و اجرای خط کشی عوامل سطوح پروازی در اغلب فرودگاه های کشور طی سالیان اخیر و بر اساس شرایط اقلیمی و آب و هوایی فرودگاه ها رنگ های ترافیک فرودگاهی با نیازهای موجود تولید و توسط ماشین آلات مخصوص خط کشی سطوح برداری اجرا می کند.