محسن درویشی

رئیس هیئت مدیره

آرش زارع دوست

مدیر عامل

     

 

 
               
     

 

شرکت راهان پوشش شيمی توليدکننده انواع رنگهای صنعتی و ترافيکی و مجری خط کشی عوامل سطوح پروازی و فرودگاهی می باشد. محصولات راهان پوشش شيمی باتوجه به شرايط آب و هوايی گوناگون ، بسترهای مختلف باخصوصيات ومقاومت های فيزيکی و شيميايی باکيفيت بسيار عالی فرمـوله و توليد می گردند. شرکت راهان پوشش درسال 1385 به همت مديران عاليرتبه و کارشـناسان فنی پرسابقه صنــعت رنگ خصوصا رنگهای ترافيک و با بهره گيری از جديدترين امکانات و تجهيزات توليد ، تاسيس و شروع به کار نموده است.