محصولات:

علامت تجاری

نام محصولات

Rahan Cryl   (I)

رنگ ترافيک ترموپلاستیک سرد تک جزئی

Rahan Cryl   (II)

رنگ ترافيک پلاستیک دو جزئی، مخصوص عابر پیاده و علائم نوشتاری و فلش ها

Rahan Airfield

رنگ ترافیک ترموپلاستیک سرد فرودگاهی

Rahan Kid

رنگ ترافيک الكيد کلرو کائوچو

Rahan Plast

رنگ ترافيک ترموپلاستیک گرم

Rahan Sive

چسب ترافيک دو جزئی

Rahan Poxy

رنگ ترافيک اپوکسی

Rahan Road

رنگ ترافيک جدولی

Rahan Prim

پرايمر های ترافيکی

Rahan Tinn

تينرهای ترافيکی
   

 

 

 
           
           
 

 

 
      تقدیرنامه ها: